Interactive Vision

Informačná povinnosť prevádzkovateľa


podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

• Prevádzkovateľ:
Interactive Vision s. r. o. .
Červenej armády 774 
Šoporňa 925 52 
IČO: 50 024 205

• Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na prevádzkovateľa a to písomnou formou na emailovú adresu: studio@interactivevision.co
(ďalej len ako „Oprávnená osoba“)

• Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:
• Za účelom internej mailovej komunikácie s návštevníkmi a užívateľmi webovej stránky prevádzkovateľa
• Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:
• Po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov
• Rozsah osobných údajov: meno a priezvisko, mailový kontakt
• Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. a) je potrebné na realizovanie oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Získaním a následným spracovaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu meno a mailový kontakt nedochádza k ohrozovaniu na právach a základných slobodách dotknutých osôb. Bez udelenia súhlasu by prevádzkovateľ nemohol užívateľov informovať o požadovaných dopytoch zo strany potencionálnych zákazníkov, čo by sa mohlo v značnej miere podpísať na spokojnosti užívateľov aplikácie.
• Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
• Vystavenie prvej kópie podľa ods. VIII je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.
• Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
• Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
• dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
• dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. XIX,
• osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
• je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
• osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
• Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
• na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
• na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
• z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
• na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
• na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
• Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
• Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
• napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. XXIII, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
• spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
• prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
• dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
• Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
• Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
• Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.


• Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
• právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
• spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.


• Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.
• Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním oprávnenej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.
• Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.
• Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.
• Záverečné ustanovenia
• Súhlasíte s tým, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že ste boli poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
• V záujme zvýšenia používateľskej prívetivosti používame pre prevádzku našej webovej stránky tzv. cookies – textové súbory, ktoré sú pri návšteve webových stránok uložené v počítači návštevníka platformy pre uchovávanie a príležitostné sledovanie pohybu návštevníkov na webových stránkach. Zakliknutím informácie o používaní cookies na úvodnej stránke súhlasíte s používaním cookies. Súhlas s používaním cookies nemusíte udeliť, v takom prípade však nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej webovej stránky.
• Prevádzkovateľ konštatuje, že poskytované služby nie sú určené a adresované pre osoby mladšie ako 16 rokov. V opačnom prípade vyžadujeme súhlas zákonného zástupcu, resp. prehlásenie, že ak má klient menej ako 16 rokov, požiadal o súhlas svojho zákonného zástupcu o súhlas so spracovaním jeho osobných údajov.
• Súhlasíte s tým, že všetka interná komunikácia bude prebiehať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na Vašu emailovú adresu.
• V prípade otázok k týmto pravidlám, Vám poskytneme bezodkladne všetky potrebné informácie. Akékoľvek otázky, návrhy či pripomienky k týmto pravidlám zasielajte na adresu: company@interactivevision.co